PixelBud Ostróda

Czym jest egzekucja komornicza z nieruchomości?

20 listopada 2023

Przedmiotem egzekucji komorniczej mogą być nie tylko środki pieniężne dłużnika zgromadzone na jego kontach bankowych i jego wynagrodzenie, ale również posiadane przez niego nieruchomości. Sprawa zostaje skierowana na ścieżkę egzekucji z nieruchomości, jeśli wierzycielowi nie uda się odzyskać kwoty zadłużenia ani na drodze polubownej ani sądowej. Wówczas nieruchomość należąca do takiego dłużnika może zostać zajęta i zlicytowana na poczet spłaty długu.

Egzekucja komornicza – sposób na odzyskanie długu

Wierzyciel, który nie może wyegzekwować od dłużnika spłaty zadłużenia, może wstąpić na drogę sądową. Po rozpatrzeniu sprawy sąd wydaje orzeczenie, które po uprawomocnieniu staje się tytułem egzekucyjnym. Następnie nadana zostaje klauzula wykonalności i wyrok, nakaz zapłaty czy postanowienie sądu stają się tytułem wykonawczym. Jest to konieczne, aby rozpocząć proces egzekucji komorniczej. Taką sprawę wierzyciel powierzyć może dowolnemu komornikowi działającemu w rewirze, w którym mieszka wierzyciel lub zlokalizowana jest nieruchomość podlegająca egzekucji. To, z czego ma być realizowana egzekucja, określa osoba ubiegająca się o zwrot należności.

Egzekucja komornicza – etapy

Po uzyskaniu tytułu wykonawczego wierzyciel powinien złożyć wniosek do komornika o wszczęcie egzekucji komorniczej. Następnie komornik wyśle dłużnikowi wezwanie do zapłaty z dwutygodniowym terminem płatności. Jeśli ten nie zapłaci w terminie, komornik przystępuje do sporządzenia opis nieruchomości oraz zleca oszacowanie jej wartości biegłemu. Na podstawie takiej wyceny wyznaczona zostaje cena wywoławcza nieruchomości na licytacji. W międzyczasie komornik składa wniosek o wpisanie do księgi wieczystej informacji o wszczęciu postępowania egzekucyjnego z nieruchomości, dla której prowadzona jest dana księga.

Kolejnym krokiem jest właściwe zajęcie nieruchomości. Za moment zajęcia uważa się datę doręczenia wezwania dłużnikowi lub dzień dokonania wpisu w księdze wieczystej. Zajętą nieruchomość komornik wystawia na publiczną licytację. Ogłoszenie o tej licytacji musi zostać opublikowane przynajmniej dwa tygodnie przed jej terminem. Takie obwieszczenie musi znaleźć się na stronie internetowej, tablicy ogłoszeń sądu sprawującego nadzór nad egzekucją, w lokalu gminy, na której terenie położona jest nieruchomość oraz na stronie internetowej Krajowej Rady Komorniczej. Każdy pragnący wziąć udział w takiej licytacji musi wpłacić wadium przed jej rozpoczęciem.

Podczas pierwszej licytacji komornik może zlicytować daną nieruchomość za trzy czwarte wartości oszacowanej, w drugim terminie i kolejnych – za dwie trzecie tej wartości. Oczywiście wygrywa ten, kto przy licytacji poda najwyższą cenę. Po wpłaceniu tej kwoty, stanie się nowym właścicielem nieruchomości. Ostatnim etapem egzekucji komorniczej z nieruchomości jest przekazanie wpłaty wierzycielowi lub jej podział – w przypadku, gdy wierzycieli jest więcej.

Dodane w Prawo nieruchomości, Słownik nieruchomości
Dodaj komentarz do artykułu